Wedstrijdreglement

Artikel 1 : de Organisator

De vennootschap Mondelez Belgium Services bv, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, België, en met ondernemingsnummer BE 0821.675.122 organiseert een wedstrijd “Het grote Milka Paasspel” (hieronder de “wedstrijd” genoemd).

Artikel 2 : Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 26/02/2024 (00u01) tot 12/04/2024 (23u59) .

Artikel 3 : Voorwaarden

De wedstrijd staat open voor ieder meerderjarig persoon (op de datum van de actie) die in België woont, met uitzondering van het personeel van de Organisator, evenals elke entiteit die direct of indirect bij het ontwerp is betrokken, de organisatie, realisatie en / of het management van de actie.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en / of de prijs niet toe te kennen en / of om de gehele of gedeeltelijke wedstrijd te annuleren, zonder de aansprakelijkheid van de Organisator op zich te nemen, in geval van overtreding door de deelnemer, een deelnemer van deze regels en / of als de Organisator naar eigen goeddunken van mening is dat de deelnemer heeft gehandeld of van plan is oneerlijk of bedrieglijk of ter kwader trouw te handelen.

In het bijzonder, maar zonder beperking, elk gebruik van robots of enig systeem, apparaat of handelingen die frauduleus, oneerlijk of ter kwader trouw zijn, of enig gedrag, waardoor bijvoorbeeld en zonder beperking, de wedstrijd automatisch wordt gespeeld en / of de kansen om te winnen worden vergroot, is verboden. De Organisator kan een klacht indienen en / of de plegers van dergelijk gedrag laten vervolgen.

In het geval van sancties of klachten moeten de deelnemers bewijzen dat ze gehandeld hebben in overeenstemming met dit Reglement.
Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen.

Artikel 4 : Prijzen

4.1: Omschrijving van de prijzen

De te winnen prijzen voor de hele wedstrijd zijn :

 • Pairi Daiza stays and tickets
  • 4x stays at Pairi Daiza Resort ter waarde van €1.500 incl. btw
  • 43x packs of 4 one-day tickets for Pairi Daiza ter waarde van €168 incl. btw
 • Digital voucher
  • 1000x : de eerste 10 mensen die elk ei scannen (100 eieren in totaal) ontvangen een digitale waardebon van €10 voor het Milka Paasassortiment, ter waarde van €10 incl. btw.

4.2 : Details van de prijzen

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van dit Reglement en kan niet worden betwist. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

Artikel 5 : Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen

5.1 : Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer volgende stappen nemen :

Je moet ouder zijn dan 18 en in België wonen.

Er zijn twee manieren om deel te nemen:

Eerste manier: Eieren zoektocht :

 • Vind een Milka ei (2D, 30cmx20cm gemaakt van aluminium) in een winkel (kaart met locaties van de eieren beschikbaar op de website www.easter.milka.be)
 • Scan de QR-code
 • Doe mee aan de wedstrijd door je volledige naam (achternaam en voornaam) en e-mailadres op te geven
 • Beantwoord de schiftingsvraag
 • Verzend je formulier

Tweede manier: Koop minimaal 2 Milka paasproducten
Geldig op alle producten in het Milka paasassortiment

 • Ga naar www.easter.milka.be
 • Importeer uw kassabon(nen).
  Elke kassabon is uniek en kan maar één keer worden gebruikt om mee te doen aan de wedstrijd.
 • Vul het deelnameformulier in met je volledige naam (achternaam en voornaam) en e-mailadres
 • Beantwoord de schiftingsvraag
 • Verzend je formulier

5.2: Bepaling van de winnaars:

De winnaars worden geselecteerd door het agentschap Making Marks op basis van onderstaande critera:

 • Pairi Daiza
  De winnaars van de Pairi Daiza-prijzen worden gekozen op basis van hun antwoorden op de schiftingsvraag, die voor beide manieren van deelname hetzelfde is.
  - De 4 deelnemers van wie het antwoord het dichtst bij het juiste antwoord ligt, winnen een verblijf in Pairi Daiza Resort ter waarde van € 1.500 (incl. btw).
  - De volgende 43 deelnemers van wie het antwoord het dichtst bij het juiste antwoord ligt, winnen elk een pakket van 4 tickets voor een dag in Pairi Daiza (168€ incl. btw).

 • Een digitale waardebon van €10 voor Milka Paasproducten
  Voor elk van de 100 verstopte eieren ontvangen de eerste 10 personen die het ei scannen en deelnemen aan het spel een waardebon van €10 voor Milka Paasproducten.

  Het is mogelijk om 1 prijs per categorie te winnen (bijv. 1 verblijf OF toegangsticket voor Pairi Daiza + €10 digitale waardebon), maar het is onmogelijk om 2 prijzen per categorie te winnen (bijv. 2 Pairi Daiza prijzen of 2 winkelbonnen).

  Deelnemers die de bovenstaande richtlijnen niet naleven, worden onherroepelijk gediskwalificeerd voor deze wedstrijd.

  Er kan meer dan één winnaar per week worden bepaald, afhankelijk van het aantal deelnemers en de kwaliteit van de inzendingen die die week zijn ontvangen.

  Omwille van confidentialiteitsredenen zal er geen lijst met winnaars bekendgemaakt worden.

  De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Winnaars moeten de e-mail binnen 1 week beantwoorden om de prijs te bevestigen. Als de winnaars niet binnen 1 week hebben gereageerd, wordt de prijs toegekend aan de volgende winnaar op de wachtlijst. Prijzen kunnen worden ontvangen volgens de instructies van de organisator per e-mail.

  De uitslag van de wedstrijd wordt bekendgemaakt nadat de wedstrijd is afgelopen en de winnaars zijn geselecteerd. De winnaars ontvangen hun verblijf of eendagstickets bij Pairi Daiza ongeveer 2 tot 3 weken na de bekendmaking van de resultaten, met een geldigheid tot 05/01/2025.

  Voor elk van de eerste 10 deelnemers die één van de 100 eieren in de eierzoektocht scannen, wordt binnen 1 week na hun deelname een digitale waardebon van €10 verstuurd. De winnaars ontvangen hun waardebon per e-mail en deze is geldig tot 13/04/2024.

Artikel 6 : Reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.

Er zal niet geantwoord worden op verzoeken ingediend (per e-mail of telefoon) over de interpretatie of toepassing van de regels met betrekking tot de algemene voorwaarden van de actie.
Het reglement is beschikbaar op www.easter.milka.be tijdens de duur van de wedstrijd.
Dit reglement kan ook worden verkregen t/m 12/04/2024 op eenvoudig schriftelijk verzoek aan: Mondelez Belgium BV– Consumentendienst, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen. De postkosten voor deze aanvraag zullen niet worden terugbetaald.
Voor alle elementen van de wedstrijd die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vernoemd, behoudt de Organisator zich het recht om alle vereiste maatregelen te nemen voor een goede organisatie van de wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.

Artikel 7: Deelnamekosten

Deelname aan de actie is gratis, met uitzondering van de uitgaven van de deelnemer om toegang te hebben tot het internet of de postdiensten, die door de deelnemer zelf worden gedragen.

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

8.1

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie of van een ander probleem dat niet aan de Organisator zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

De Organisator doet er alles aan om deelnemers functionele en geverifieerde infrastructuur, informatie en hulpmiddelen te bieden en te onderhouden. De Organisator kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de apparatuur van de deelnemers (computer, software, internetverbindingshulpmiddelen, telefoon, servers ...), het verlies van gegevens daardoor die niet aan de Organisator is toe te schrijven en de impact van deze falingen op hun deelname aan de wedstrijd. Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de wedstrijd houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de wedstrijd beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers

8.2

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

8.3

Door de vereiste toestemming te geven met het selectievakje en door deel te nemen aan deze wedstrijd, geven alle deelnemers aan akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

8.4

Indien een van deze clausules onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan zal deze worden gescheiden en verwijderd uit deze actievoorwaarden. De overige clausules worden behouden en blijven volledig van kracht.

8.5

Deze actievoorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met enige andere communicatie, inclusief reclame of promotiemateriaal. Alle deelnames en instructies worden geacht deel uit te maken van de actievoorwaarden en door deel te nemen, wordt verwacht dat alle deelnemers deze actievoorwaarden hebben aanvaard en eraan gebonden zijn. Bewaar een kopie voor uw informatie.

8.6

De activatie kan mogelijks worden beïnvloed door verplichte inspanningen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan.
De Organisator behoudt zich daarom het recht voor om

 • de activering gedeeltelijk of volledig uit te stellen / te annuleren
 • vervanging of annulering van een bepaalde prijs indien de Organisatie dit nodig acht vanwege beperkingen opgelegd door lokale autoriteiten of een vereiste met betrekking tot COVID-19.

Winnaars moeten mogelijk een COVID-19-test afleggen, indien nodig. Winnaars moeten voldoen aan alle maatregelen met betrekking tot COVID-19.

Artikel 9: Contact name

Er wordt geen rekening gehouden met niet-conforme correspondentie (onvolledig, onleesbaar, onjuist, niet-gefrankeerd, uitgesteld of niet verzonden).

Artikel 10: Diskwalificatie

Deelnemers staan alle verificaties met betrekking tot hun identiteit, leeftijd, adres en telefoonnummer als onderdeel van de Actie toe. Elke deelname die niet voldoet aan deze voorschriften, onvolledig of met onjuiste coördinaten zal als ongeldig worden beschouwd.

Het gebruik van robots of een andere soortgelijke methode om de actie mechanisch of anderszins te spelen is verboden, de overtreding van deze regel resulteert in de uiteindelijke eliminatie van de deelnemer en / of gebruiker. De Organisator kan de actie geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat fraude heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, via de computer of het feit van deelname onder de identiteit van een derde partij en / of de bepaling van de winnaars. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan fraudeurs en / of om de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te brengen.

Artikel 11: Overmacht

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

Artikel 12: Vrijstelling van aansprakelijkheid

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

Artikel 13: Machtiging om de namen, adressen en ingezonden herinneringen van de winnaars te gebruiken

Op voorwaarde van het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de hoofddeelnemer, kan de Organisator de naam, het adres en de ingezonden foto en/of tekst van de winnaars gebruiken voor reclamedoeleinden zonder hen recht te geven op een vergoeding of een ander voordeel over te dragen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

In overeenstemming met de wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten, is het gebruik van alle of een deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van deze wedstrijd ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

De wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de regels en / of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Anders zijn de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd.

Artikel 16: Bescherming van persoonsgegevens

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we over je verzamelen om je in staat te stellen deel te nemen aan de Wedstrijd en om contact met je op te nemen als je een prijs hebt gewonnen. De gegevens die wij over jou verzamelen worden alleen verzameld om de winnaar(s) te identificeren. Deze gegevens worden alleen bewaard voor de duur van de Prijsvraag (de looptijd van de Prijsvraag zoals gedefinieerd in artikel 2, evenals de periode waarin de winnaar(s) worden geselecteerd en de prijzen worden uitgereikt). Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.